Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
compress bg (1).webp
עורך דין ברוך גדע
055-660-1981
ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ
עורך דין פלילי ברוך גדע
לייעוץ התקשרו 055-660-1981 או השאירו פרטים:
מעצר ימים

מעצר ימים

מעצר ימים מכונה גם מעצר לצורכי חקירה. מעצר ימים נחשב לשלב מוקדם יחסית על ציר הזמן בהליך הפלילי, החל לפני הגשת כתב אישום ומטרתו אינה ענישה.

על מנת להבין טוב יותר מהו מעצר ימים, נצעד מעט אחורה בשלבי ההליך הפלילי: 

לשוטר ישנה סמכות לעצור אדם שעבר עבירה בת מעצר (עבירה מסוג עוון או פשע) בהתאם לתנאים שבחוק. עם ביצוע המעצר, ולמעט במקרים חריגים, על השוטר להביא את העצור ללא דיחוי לתחנת המשטרה ולהעבירו לרשות קצין החקירות ובהיעדרו לגורם אחר מוסמך.

בתום החקירה, על הקצין הממונה לקבל החלטה: האם לשחרר את החשוד (בתנאים או שלא בתנאים) או להאריך את מעצרו ב-24 שעות או במקרים חריגים ב-48 שעות. אם החשוד לא שוחרר על ידי הקצין הממונה, קיימת חובה להביאו בפני שופט לדיון הארכת מעצר.  

יש לשים לב כי זהו פרק הזמן המרבי בו ניתן להחזיק אדם במעצר ללא החלטה שיפוטית.

אם מועד הבאת העצור בפני שופט חל ביום שבת או בחג, קיימת חובה להביא את העצור בפני שופט לפני כניסת השבת או החג, אלא אם קצין משטרה בדרגת סגן ניצב אישר כי לא ניתן להביא את העצור או אם קיימים צורכי חקירה מיוחדים - שאז העצור יובא בפני שופט תוך פרק זמן מרבי של ארבע שעות מעת צאת השבת או החג. 

התנאים להארכת מעצר ימים

  • יסוד סביר לחשד שהאדם עבר עבירה בת מעצר (עבירה מסוג פשע או עוון). 

  • עילת מעצר - קיימות מספר עילות מעצר - שיבוש, מסוכנות או צרכי חקירה.

  • שיבוש - קיים חשש ששחרורו של החשוד יביא לשיבוש הליכי חקירה או משפט. למשל: השפעה על עדים, פגיעה בראיות וכיוצא באלה.

  • מסוכנות - מסוכנותו של החשוד נלמדת מגיליון הרישום הפלילי המונח בפני בית המשפט בעת הדיון או מחומרת העבירה המיוחסת לחשוד. 

  • "צרכי חקירה" - המשטרה תבקש להאריך את מעצרו של החשוד על מנת לאפשר ביצוען של פעולות חקירה אשר ניתן לבצען רק כשהחשוד שוהה במעצר, למשל - הפעלת מדובב. 

  • חלופת מעצר - גם אם קיים חשד סביר כי החשוד ביצע את העבירה וקיימת עילת מעצר, החוק מציב תנאי נוסף - חלופת מעצר. על פי החוק, על בית המשפט לבחון האם ניתן להסתפק בתנאי מעצר קלים יותר, המהווים פגיעה פחותה בחירותו החשוד. למשל: שחרורו של החשוד למעצר בית במקום מרוחק, הפקדה כספית, ערבות אישית וזאת כדי להבטיח את תנאי שחרורו. 

בית המשפט יורה על הארכת מעצר ימים, רק כאשר מתקיימים התנאים הקבועים בחוק. במידה ולא מתקיים אחד מהתנאים, בית המשפט צפוי שלא להאריך את מעצרו של העצור ולהורות על שחרורו המידי.

לאיזה בית משפט יובא העצור? 

דיון הארכת המעצר מתקיים בבית משפט השלום שבאזור שיפוטו נעברה העבירה או במקום בו נמצאת היחידה החוקרת. כלל דיוני הארכות המעצר מתקיימים בבית משפט השלום, בלא קשר לחומרת העבירה. לצורך הדוגמה: הארכת מעצר בחשד לביצוע רצח, תידון בפני בית משפט השלום. 
על כל פנים, הודעה על מועד הדיון תימסר לחשוד ולסניגורו, אם אין לחשוד סניגור אז הודעה בדבר מעצרו של החשוד תימסר לאדם שהחשוד נקב בשמו. 

בכמה זמן ניתן להאריך מעצר ימים?

שופט המעצרים מוסמך להורות על מעצר לתקופה מרבית של 15 ימים. בתום תקופה זו, בסמכות שופט המעצרים להאריך את המעצר פעמים נוספות אך בלבד שסך כל ימי המעצר לא יעלה על 30 ימים. לאחר 30 ימים, בקשת הארכת המעצר תוגש באישור היועץ המשפטי לממשלה ושופט המעצרים רשאי להורות על הארכת המעצר לתקופות נוספות עד לסך של 75 ימים. הארכה נוספת יכולה להינתן מאת שופט בית המשפט העליון, אשר רשאי להאריך את המעצר לתקופות של 90 ימים.

 

עורך דין מעצרים

לבחירת עורך דין מעצרים ישנה חשיבות רבה. בעת דיון הארכת המעצר החשוד ועורך הדין נמצאים בנחיתות משפטית מובהקת וזאת מכיוון שבשלב זה החשוד ועורך הדין אינם חשופים לחומרי החקירה. עורך הדין לומד את התמונה המשפטית מתוך שיחותיו עם החשוד ו"מבין השורות". על כן, ישנה חשיבות מכרעת בבחירת עורך דין מעצרים מנוסה בהליכי מעצר ימים, אשר יוכל לקלוט את התמונה המשפטית ולהשיג את התוצאה הטובה ביותר עבורך. 
קרוב אליכם נעצר? יש לכם שאלה הקשורה במעצר ימים? 

עורך דין מעצרים ברוך גדע זמין עבורכם 24 שעות ביממה. במצבי חירום, ניתן ליצור קשר ישירות עם עו"ד גדע במספר 055-6601981, או השאירו פרטים ואנו נחזור בהקדם.

bottom of page