Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
compress bg (1).webp
עורך דין ברוך גדע
055-660-1981
ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ
עורך דין פלילי ברוך גדע
לייעוץ התקשרו 055-660-1981 או השאירו פרטים:
-אודות הכותב-
עורך דין ברוך גדע

עו"ד ברוך גדע, מייסד המשרד, בוגר תואר ראשון במשפטים, יוצא פרקליטות מחוז חיפה ומומחה בייעוץ, ליווי וייצוג חשודים ונאשמים בהליכים פליליים. 

לקריאה נוספת

-לקוחות ממליצים-

החזרת רכוש תפוס מהמשטרה


החזרת רכוש תפוס מהמשטרה

עו"ד ברוך גדע מפרט כיצד ניתן להשיב רכוש תפוס מהמשטרה:

פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969 מסמיכה את משטרת ישראל לתפוס חפצים הקשורים בביצוע עבירה. במקרים רבים בהם אדם מעוכב או נעצר, משטרת ישראל משתמשת בסמכותה זו ובמהלך עבודתה השוטפת מחרימה המשטרה רכבים, כספים, טלפונים ניידים, תכשיטים וחפצים יקרי ערך אחרים. גם לאחר פנייה לתחנת המשטרה בבקשה להחזרת התפוס, אזרחים רבים נתקלים באי קבלת מענה ענייני ובטענות שונות ומשונות מצד המשטרה. כך, נוצר מצב שאותו רכוש תפוס נשאר למשך תקופה ממושכת בידי המשטרה, מעלה אבק ומתרפט במחסניה של המשטרה. האם מדובר בסוף פסוק? לא בהכרח. עו"ד ברוך גדע מסביר.החזרת רכוש תפוס מהמשטרה - הסמכות לתפוס חפצים על ידי המשטרה

הסמכות לתפוס חפצים על ידי המשטרה מעוגנת בסעיף 32 לפקודת החיפוש. בהתאם לסעיף זה, כל שוטר, ללא קשר לדרגתו וללא צו שיפוטי רשאי לתפוס חפץ אם קיים חשד כי:

  1. באותו חפץ נעברה עבירה;

  2. עומדים לבצע באמצעות החפץ עבירה;

  3. החפץ עשוי לשמש ראיה בהליך משפטי בשל עבירה;

  4. החפץ ניתן כשכר בעד ביצוע עבירה;

  5. החפץ ניתן כאמצעי לביצוע עבירה;

להלן לשון החוק:

32. (א) רשאי שוטר לתפוס חפץ, אם יש לו יסוד סביר להניח כי באותו חפץ נעברה, או עומדים לעבור, עבירה, או שהוא עשוי לשמש ראיה בהליך משפטי בשל עבירה, או שניתן כשכר בעד ביצוע עבירה או כאמצעי לביצועה.
(ב) על אף הוראות פרק זה, לא ייתפס מחשב או דבר המגלם חומר מחשב, אם הוא נמצא בשימושו של מוסד כהגדרתו בסעיף 35 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, אלא על-פי צו של בית משפט; צו שניתן שלא במעמד המחזיק במחשב או בדבר המגלם חומר מחשב, יינתן לתקופה שאינה עולה על 48 שעות; לענין זה לא יובאו שבתות ומועדים במנין השעות; בית משפט רשאי להאריך את הצו לאחר שניתנה למחזיק הזדמנות להשמיע טענותיו.
(ב1) נתפס מחשב שאינו בשימושו של מוסד כהגדרתו בסעיף קטן (ב) וניתן להפרידו מדבר המגלם חומר מחשב, והמחשב אינו דרוש לצורך חילוטו או הגשתו כראיה לבית המשפט, תחזיר המשטרה את המחשב לאדם שממנו נלקח בתוך 30 ימים מיום תפיסתו, ואולם רשאי בית משפט שלום לצוות על הארכת התקופה האמורה לתקופה שלא תעלה על 30 ימים, ולחזור ולצוות על כך מעת לעת.
(ג) שר המשפטים רשאי להתקין תקנות לענין סעיף זה.

כמה זמן רשאית המשטרה להחזיק בחפץ?

לפי סעיף 35 לפקודת החיפוש, אם תוך שישה חודשים מיום תפיסת החפץ לא הוגש כתב אישום – מחובתה של המשטרה להשיב את החפץ לאדם שמידיו הוא נלקח. עם זאת, בהתאם לסעיף זה, בית המשפט רשאי להאריך תקופה זו לבקשת המשטרה או על ידי אדם מעוניין. ככל שהוגש כתב אישום בתיק, אזי בסמכותה של המשטרה להחזיק בתפוס אף עד למועד פסק הדין. בפרקטיקה, אנו עדים למקרים רבים בהם משטרת ישראל אינה פונה לבית המשפט בבקשה להארכת התקופה הקבועה בחוק, חורגת מסד זמנים זה ובמקרים חמורים אף אינה מעדכנת את בעל הזכות בחפץ כי תיק החקירה נסגר ולמעשה מחזיקה בחפץ שלא בסמכות וללא צורך משפטי. במצב דברים זה, מומלץ לפנות לעורך דין פלילי העוסק בתחום אשר מכיר את התנהלותה של המשטרה וזאת על מנת להשיב את החפץ התפוס.


החזרת רכוש תפוס מהמשטרה על ידי צו שיפוטי

מעבר לפניה למשטרת ישראל, סעיף 34 לפקודת החיפוש מתיר למי שתובע בעלות בחפץ לפנות לבית המשפט בבקשה להשבת התפוס, וזו לשון החוק:

"על פי בקשת שוטר שהוסמך לכך על ידי קצין משטרה בדרגת מפקח משנה או בדרגה גבוהה מזו דרך כלל או לענין מסויים (להלן שוטר מוסמך), או על פי בקשת אדם התובע זכות בחפץ, רשאי בית משפט שלום לצוות כי החפץ יימסר לתובע הזכות או לאדם פלוני, או שינהגו בו אחרת כפי שיורה בית המשפט – הכל בתנאים שייקבעו בצו".

לאחר ניסוח הבקשה להשבת תפוס, יפתח הליך בבית המשפט המכונה ה"ת (השבת תפוס) ויקבע מועד לדיון אשר במסגרתו בית המשפט יאזן בין מידת הצורך שבהשארת התפוס בידי המשטרה לבין הפגיעה בזכות הקניין של מי שתובע בעלות בנכס. כמו כן, בית המשפט רשאי לקבוע כי שחרור התפוס יהיה בתנאים. בבש"פ 342/06 חב' לרגו נ' מדינת ישראל נקבע כי בבואו להכריע בבקשה להשבת תפוס, על בית המשפט לבחון בין היתר האם קיימת חלופת תפיסה, כלומר – האם ניתן לשחרר את התפוס תוך הפקדת ערובה או בתנאים אחרים.


החזרת מחשב נייד מהמשטרה

כפי שצוין לעיל, בסמכות משטרת ישראל לתפוס חפצים שונים ולהחזיק בהם לצורך מימוש מטרות החקירה. כפועל יוצא מכך, במקרים רבים היחידה החוקרת מחשבים ניידים של חשודים וזאת לצורך מיצוי ראיות או בחינת כיווני חקירה נוספים. תפיסת מחשב נייד מאדם החשוד בביצוע עבירה, פוגעת בזכות הקניין של בעליו, בפרטיותו ופוגעת בשגרת חייו התקינה במיוחד כאשר מדובר במחשב שנועד לצרכי עבודה, אך לא רק. חשוב לציין, כי לפי סעיף 32א לפקודת החיפוש, על היחידה החוקרת לאפשר לאדם אשר ממנו נתפס המחשב או לאדם שיש לו חומר במחשב שנתפס להעתיק את החומר בתוך ארבעה ימים, בהתאם לסייגים הקבועים בחוק שקצרה היריעה לפרטם בכתבה זו. על כל פנים, אם נחקרתם בחשד לעבירה או שמשטרת ישראל תפסה מכם מחשב נייד, מומלץ לפנות לעורך דין פלילי לצורך הגשת בקשה להחזרת המחשב מהמשטרה. ככל שמשטרת ישראל תסרב להשיב את המחשב, ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה מנומקת, אשר במסגרתה יתקיים דיון במעמד הצדדים. עורך דין ברוך גדע, עוסק רבות בהגשת בקשה להחזרת מחשב נייד מהמשטרה ולו ניסיון רב בתחום. למידע נוסף, ניתן ליצור קשר עם משרדנו לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני ללא כל התחייבות.


החזרת טלפון נייד מהמשטרה

כמעט בכל חקירה משטרתית, היחידה החוקרת תופסת מכשירי טלפונים ניידים. בין אם מדובר בעבירות סמים, עבירות אלימות וכמובן כאשר מדובר בעבירות סייבר. כידוע לכל, בשני העשורים האחרונים עם התקדמות הטכנולוגיה, הטלפון הנייד הפך להיות "ידידו הטוב ביותר של האדם". הטלפון הנייד, מכיל זיכרונות, תמונות, סרטונים, אנשי קשר, ופרטים אישיים רבים אחרים, אשר נחוצים להתנהלותו השוטפת של בעליו. לעתים קרובות, משטרת ישראל מחזיקה בטלפונים הניידים, אף ללא צורך בהם, באופן בלתי חוקי אף כאשר תיק החקירה נסגר. לכן, אם נחקרתם בחשד לביצוע עבירה, מומלץ להגיש פניה באמצעות עורך דין פלילי שעוסק בתחום, על מנת להחזיר את הטלפון הנייד מהמשטרה. ככל שהיחידה החוקרת תסרב להשיב את המכשיר, אזי ניתן להגיש בקשה לבית המשפט. חשוב להדגיש, כי הגשת הבקשה נשענת רובה ככולה על נימוקים משפטיים, ולכן מומלץ שלא ליצור קשר באופן עצמאי עם המשטרה בנוגע להשבת המכשיר, אלא לפנות לעורך דין פלילי העוסק בתחום. עורך דין ברוך גדע, עוסק רבות בהחזרת טלפון נייד מהמשטרה ובמקרים מסוימים אף מצליח להביא לסגירת תיק החקירה בלא שיוגש נגד החשוד כתב אישום. בכך, מושגות שתי מטרות: מטרה ראשונה – לא מוגש נגד החשוד כתב אישום, על כל המשתמע מכך. מטרה שניה –מכשיר הטלפון מוחזר לחשוד באופן יעיל, מהיר ומקצועי.


דוגמה להחלטת בית המשפט בדבר החזרת טלפון נייד ללקוח המשרד

לקוח המשרד נחקר בתחנת מגדל העמק בחשד לעבירת איומים. כעבור מספר ימים ממועד חקירתו, הלקוח פנה למשרדנו על מנת להביא לסגירת תיק החקירה וכן להשיב לידיו את מכשיר הטלפון. משרדנו פנה לשלוחת התביעות אך זו סירבה. בהמשך לכך, עורך דין ברוך גדע הגיש בקשה מנומקת לבית המשפט שעניינה השבת מכשיר הטלפון לידיו של הלקוח. עם הגשת הבקשה, היחידה החוקרת הסכימה להשיב את מכשיר הטלפון ללקוח לאלתר.

להלן החלטת בית משפט השלום בנצרת בדבר השבת מכשיר הטלפון הנייד ללקוח:

השבת טלפון נייד מהמשטרה ללקוח המשרד
השבת טלפון נייד מהמשטרה ללקוח המשרד


שירותיו של עורך דין פלילי בכל הקשור לבקשה להשבת תפוס

נוכח העובדה כי בקשה להחזרת תפוס נשענת רובה ככולה על נימוקים משפטיים, מומלץ שלא לנסח את הבקשה באופן עצמאי אלא להיעזר בשירותיו של עורך דין פלילי מנוסה העוסק בתחום. יתרה מכך, מכיוון שלרוב, ההליך מתנהל בבית משפט – ישנה חשיבות מכרעת לעורך דין הבקיא בסדרי הדין ובהופעות מסוג זה.

יש לכם שאלה הקשורה בהחזרת רכוש תפוס מהמשטרה? מחפשים עורך דין להחזרת מכשיר טלפון נייד או מחשב מהמשטרה? עורך דין ברוך גדע ישמח לתת מענה בנושא. צרו קשר עוד היום במספר 055-6601981 או השאירו פניה ונחזור אליכם תוך זמן קצר. השירות ניתן בכל רחבי הארץ.

Comments


bottom of page