Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
compress bg (1).webp
עורך דין ברוך גדע
055-660-1981
ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ
עורך דין פלילי ברוך גדע
לייעוץ התקשרו 055-660-1981 או השאירו פרטים:
-אודות הכותב-
עורך דין ברוך גדע

עו"ד ברוך גדע, מייסד המשרד, בוגר תואר ראשון במשפטים, יוצא פרקליטות מחוז חיפה ומומחה בייעוץ, ליווי וייצוג חשודים ונאשמים בהליכים פליליים. 

לקריאה נוספת

-לקוחות ממליצים-

עורך דין עבירות מין


עורך דין עבירות מין
עורך דין עבירות מין

עורך דין עבירות מין מסביר על עבירות המין המרכזיות בספר החוקים: עבירות מין נחשבות לעבירות חמורות, אשר מי שעובר עליהן לרוב, צפוי לשאת בעונש חמור, כמובן בהתחשב בסוג העבירה וביתר שיקולי הענישה. במדינת ישראל, מרבית עבירות המין מעוגנות בסימן ה' שבפרק י' בחוק העונשין תשל"ז - 1977, שכותרתו "עבירות מין". בחלק זה של החוק, ישנן שורה של עבירות מין, למשל: אינוס, בעילה אסורה בהסכמה, מעשה סדום, מעשה מגונה ועוד. בנוסף לחוק העונשין, ישנן שורה של עבירות, לא פחות חמורות, המפורטות בסעיף 3 בחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998. בשורות הבאות, עורך דין פלילי עבירות מין ברוך גדע, מסביר בתמצית אודות עבירות המין הנפוצות ומה העונש עליהן.


עורך דין עבירות מין מסביר: מהו אינוס?

בטרם נסביר מהו אינוס, יודגש כי מדובר באחת מן העבירות החמורות בספר החוקים ולכן, העצה הראשונה במעלה לאדם החשוד או נאשם בעבירה זו היא לפנות ללא דיחוי לעורך דין עבירות מין – אף אם לא ביצעת עבירה כלל. זכור! מי שמורשע בעבירת אינוס צפוי לשאת בעונש מאסר בפועל, לעתים אף לתקופות ממושכות, גם כאשר מדובר באדם ללא עבר פלילי. סעיף 345 מונה שורה של מעשים, הנחשבים לאינוס:

העונש על אינוס בנסיבות שיפורטו להלן הנו עד 16 שנות מאסר:

 1. הבועל אישה שלא בהסכמתה.

 2. הבועל אישה בהסכמתה, כאשר הסכמתה של האישה הושגה במרמה.

 3. הבועל קטינה שטרם מלאו לה 14 שנים – אף אם הקטינה הסכימה.

 4. הבועל אישה תוך שהיא שרויה במצב של חוסר הכרה או בכל מצב אחר אשר מונע ממנה לתת את הסכמתה.

 5. הבועל אישה תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה, אם בשל מחלתה או בשל הליקוי בשכלה לא הייתה הסכמתה לבעילה הסכמה חופשית.

החוק מגדיר את המונח "בועל" כהחדרת איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה. מהגדרה זו ניתן להסיק כי עבירה האינוס יכולה להתקיים לא רק על ידי החדרת איבר מין גברי לאיבר המין של האישה, אלא באמצעות חפץ או איבר אחר מאיברי הגוף. כאן המקום לציין כי לאור העובדה כי החוק מתייחס לאיבר מין נשי, הרי שלא ניתן להרשיע גבר בגין יחסים הומוסקסואליים בעבירה זו, אלא בעבירת מעשה סדום.

*העונש בגין עבירת האינוס בנסיבות שפורטו לעיל הנו עד 16 שנות מאסר. מלבד זאת, ישנן נסיבות מחמירות, אשר בעטיין העונש המרבי הנו עד 20 שנות מאסר. כך למשל, אם האונס בוצע:

 1. תוך איום בנשק (חם או קר).

 2. תוך גרימת חבלה נפשית/פיזית.

 3. תוך גרימה להריון.

 4. כאשר האונס בוצע בקבוצה.

 5. כאשר האונס בוצע כלפי קטינה שטרם מלאו לה 16 שנים.

עורך דין לעבירות מין מסביר: בעילה אסורה בהסכמה

בעילה אסורה בהסכמה פירושה, קיום יחסי מין עם קטינה שגילה מעל 14 שנים אך טרם מלאו לה 16 שנים. בנוסף, בעילה אסורה בהסכמה תתקיים אם לקטינה מלאו 16 שנים אך טרם מלאו לה 18 שנים, אם בין הקטינה למבצע העבירה התקיימו יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה. למשל: יחסים בין פסיכולוג למטופלת, יחסים בין עובד סוציאלי למטופלת – כאשר המעשה נעשה בתוך התקופה שבה ניתן לקטינה טיפול כאמור.


עבירת בעילה אסורה בהסכמה מעוגנת בסעיף 346 לחוק העונשין, להלן לשון החוק:


(א)(1) הבועל קטינה שמלאו לה ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לה שש עשרה שנים, והיא אינה נשואה לו, או הבועל קטינה שמלאו לה שש עשרה שנים וטרם מלאו לה שמונה עשרה שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, או תוך הבטחת שווא לנישואין, דינו – מאסר חמש שנים;
(2) לעניין סעיף קטן זה, יראו מטפל נפשי שהוא פסיכולוג, פסיכיאטר או עובד סוציאלי, או מי שמתחזה לאחד מאלה, שבעל קטינה שמלאו לה שש עשרה שנים וטרם מלאו לה שמונה עשרה שנים, במהלך התקופה שבה ניתן לקטינה טיפול נפשי על ידו, כאילו עשה את המעשה האמור תוך ניצול יחסי תלות; חזקה זו לא תחול אם מעשים כאמור החלו לפני תחילתו של הטיפול הנפשי במסגרת קשר זוגי.
(ב) הבועל אישה שמלאו לה שמונה עשרה שנים תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות או עקב הבטחת שווא לנישואין תוך התחזות כפנוי למרות היותו נשוי, דינו – מאסר שלוש שנים.

עורך דין פלילי עבירות מין מסביר: מהו מעשה סדום

מעשה סדום מוגדר בחוק כך: "החדרת איבר מאברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם, או החדרת איבר מין לפיו של אדם".

בדומה לעבירת האינוס, אין הכרח שעל מנת שיסודות העבירה תתגבשנה, מבצע העבירה יחדיר את איבר מינו, אלא שהחוק מגדיר החדרת איבר מאברי הגוף או חפץ – לפי הטבעת או לפיו של אדם. יש לציין, כי בשונה מעבירת האינוס, שם המחוקק הגביל את ביצוע העבירה כלפי נשים בלבד, כאשר מדובר בעבירת מעשה סדום, יסודות העבירה יכולים להתגבש כאשר העבירה בוצעה כלפי גבר. עבירת מעשה סדום מעוגנת בסעיף 347 לחוק העונשין, הקובע כי העונש המרבי על מעשה סדום שנעשה שלא בנסיבות מחמירות, הנו עד שלוש-חמש שנות מאסר. כאשר מדובר במעשה סדום שנעשה בנסיבות מחמירות, אזי העונש המרבי הקבוע בחוק הנו עד עשרים שנות מאסר.


אילו מקרים ייחשבו כמעשה סדום שלא בנסיבות מחמירות?

 1. כאשר העבירה בוצעה כלפי קטין שגילו 14-16 שנים, העונש הנו עד חמש שנות מאסר. עונש זה תקף גם אם העבירה בוצעה כלפי קטין בגיל 16-18, כאשר בין מבצע העבירה לקורבן העבירה התקיימו יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה.

 2. כאשר קורבן העבירה מעל גיל 18, תוך ניצול יחסי מרות בעבודה, העונש המרבי הנו שלוש שנות מאסר.


אילו מקרים ייחשבו כמעשה סדום שלא בנסיבות מחמירות?

מעשה סדום בנסיבות מחמירות ייחשב ככזה, אם נעשה בנסיבות הבאות:

 1. מעשה סדום שנעשה שלא בהסכמה או כאשר ההסכמה הושגה במרמה באשר למיהות המעשה או העושה.

 2. מעשה סדום הנעשה כלפי קטין או קטינה שטרם מלאו להם 14 שנים – אפילו בהסכמה!

 3. כאשר קורבן העבירה שרוי במצב נפשי קשה, למשל: מחלת נפש, ליקוי שכלי או בכל מצב אחר המונע ממנו להביע הסכמה לביצוע האקט המיני.

 4. במקרים בהם העבירה בוצעה בנסיבות שתוארו לעיל וכאשר קורבן העבירה מתחת לגיל 16, העונש הנו עד עשרים שנות מאסר.

 5. כמו כן, העונש על מעשה סדום שנעשה תוך איום בנשק, אלימות, התעללות או כאשר המעשה נעשה בנוכחותו של אדם אחר או בחבורה – העונש הנו עד עשרים שנות מאסר.


עורך דין עבירות מין מסביר על עבירת מעשה מגונה:

מעשה מגונה מוגדר בסעיף 348 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977 כך: "מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים". למעשה, מדובר בסעיף שכולל מגוון רחב של התנהגויות / עבירות. כך למשל, ייתכנו מקרים של ליטוף איברים מוצנעים, נשיקה בלא הסכמה – אשר ייחשבו כמעשים מגונים. העונש על מעשה מגונה משתנה בהתאם לחומרת העבירה ובהתאם לגיל הקורבן, כפי שיפורט להלן.

 1. העונש על מעשה מגונה כאשר קורבן העבירה הנו קטין מתחת לגיל 14, תוך ניצול יחסי תלות ומרות הנו עד ארבע שנות מאסר.

 2. העונש על מעשה מגונה כלפי קטינה שטרם מלאו לה שש עשרה שנים; תוך איום בנשק; תוך גרימת חבלה נפשית; תוך התעללות או כאשר המעשה נעשה בחבורה – הנו עד עשר שנות מאסר.

 3. העונש על מעשה מגונה שבוצע כלפי אישה בלא הסכמתה או כאשר הסכמתה הושגה במרמה; כאשר מדובר בקטינה שטרם מלאו לה 14 שנים – אפילו בהסכמה; כשהאישה הייתה שרויה במצב נפשי אשר מונע ממנה לתת את הסכמה – הנו עד שבע שנות מאסר.


עורך דין עבירות מין מסביר: מהו מעשה מגונה בפומבי?

עבירת מעשה מגונה מופיעה בתצורתה הנוספת למצבים בהם העבירה בוצעה במרחב הציבורי ולא כלפי אדם ספציפי. העונש על מעשה מגונה שנעשה בפני אדם אחר הנו עד שנת מאסר. אם המעשה המגונה נעשה בפני קטין שטרם מלאו לו 16 שנים, העונש הנו עד שלוש שנות מאסר.


עורך דין פלילי עבירות מין מסביר מהי הטרדה מינית

כפי שצוין עד כה, מרבית עבירות המין בישראל מעוגנות בחוק העונשין. מלבד עבירות אלה, בשנת 1988 נחקק בישראל החוק למניעת הטרדה מינית. מטרת החוק להגן על כבודות, חירותו ופרטיותו של האדם מפני הטרדות מיניות וכן לקדם שוויון בין המין הגברי למין הנשי. סעיף 3 לחוק למניעת הטרדה מינית מונה שורה של עבירות הנחשבות להטרדה מינית, בין השאר: סחיטה באיומים כאשר הנסחט מתבקש לבצע מעשה בעל אופי מיני, מעשה מגונה, הצעות ופניות בעלות אופי מיני, הערות כלפי אדם המתמקדות במיניותו, הפצת תמונות וסרטונים אינטימיים. למעשה, הטרדה מינית עשויה להתרחש במגוון של מעשים, החל מהערות שונות, דרך שליחת הודעות מיניות ברשתות החברתיות ועד נגיעות באיברים מוצנעים.


מה העונש על הטרדה מינית?

העונש הקבוע בחוק למניעת הטרדה מינית בגין פניות / הצעות חוזרות בעלות אופי מיני הנו עד שתי שנות מאסר. כאן המקום להדגיש כי ייתכנו מצבים שבהם התנהגות מסוימת תיחשב כהטרדה מינית וכעבירה פלילית לכל דבר בעניין, אף אם נפגע העבירה לא הביע את התנגדותו כלפי מבצע העבירה. למשל:

 1. אם העבירה בוצעה כלפי קטין או חסר ישע.

 2. אם ההטרדה בוצעה תוך ניצול יחסי מרות ומרות בעבודה או בשירות הצבאי. למשל: מפקד בצבא שמטריד את פקודותיו.

 3. כאשר ההטרדה בוצעה במסגרת יחסי מטפל-טופל במסגרת טיפול, תוך ניצול יחסי הכוחות בין השניים.

 4. כאשר העבירה בוצעה כלפי תלמידים או סטודנטים, תוך ניצול יחסי מרות. למשל: מרצה שמטריד את תלמידותיו.

 5. כאשר העבירה בוצעה כלפי תלמיד תיכון שאינו קטין, תוך ניצול יחסי תלות ומרות. למשל: מורה שמטרידה את תלמידה.

כמו כן, בכל הנוגע לעבירה שעניינה הפצת תמונות וסרטונים אינטימיים ברשת, העונש הקבוע בחוק הנו עד חמש שנות מאסר.


מתי לשכור את שירותיו של עורך דין עבירות מין?

בין אם מדובר באדם החשוד בביצוע עבירת מין ובין אם מדובר בנפגע/ת עבירה, התשובה לשאלה מתי יש לשכור את שירותיו של עורך דין עבירות מין זהה – מיד עם הגשת התלונה (כשמדובר בנפגע/ת עבירה) או לפני תחילתה של החקירה (כשמדובר בחשוד).

נפגע/ת עבירה – עורך דין פלילי עבירות מין ידע כיצד להנחות אותך לפני הגשת התלונה במשטרה, בין היתר עו"ד עבירות מין יסייע לך בגיבוש התשתית ראייתית לפני הגשת התלונה ואופן הצגתה בפני היחידה החוקרת, וזאת במטרה להגדיל את הסיכויים שבסופו של יום יוגש כתב אישום נגד מבצע העבירה. מעבר לכך, עורך דין העוסק בעבירות מין מודע לקושי המנטאלי הרב בהגשת התלונה ולכן, הוא זה שיהיה שם עבורך כדי לתמוך בך בפן הרגשי ולסייע לך בכל האספקטים הפסיכולוגיים הקשורים בהגשת התלונה, אם תזדקק/י לכך.


חשודים ונאשמים - אם הוגשה נגדך תלונה בחשד לעבירות מין, יש ליצור קשר עם עורך דין עבירות מין ללא דיחוי. ייעוץ לפני חקירה במשטרה, עשוי לשנות את תוצאת ההליך בצורה משמעותית. עורך דין פלילי בעל ניסיון ידע להסביר לך מהן זכויותייך במהלך החקירה, ובמקרים מסוימים עשוי להביא לסגירת תיק החקירה נגדך בלא הגשת כתב אישום. אם כבר הוגש נגדך כתב אישום, מומלץ לפנות לעורך דין עבירות מין לייעוץ משפטי פרטני, על מנת לבחון מהי האסטרטגיה הנכונה בה יש לפעול בתיק.


זקוקים לייעוץ, ליווי או ייצוג משפטי מעורך דין עבירות מין?

עורך דין ברוך גדע, הנו עורך דין עבירות מין מיומן. למשרדנו ניסיון רב בייצוג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה בהליכים פליליים ומשמעתיים הנוגעים לעבירות מין.

אם זומנת לחקירה, הוגש נגדך כתב אישום או נפלת קורבן לעבירת מין – את/ה לא לבד, אל תהסס ופנה כעת להתייעצות עמנו בטלפון 055-6601981, או השאר פרטים ונחזור אליך תוך זמן קצר.


משרדנו מתחייב להקצות את כלל המשאבים העומדים לרשותו, על מנת להשיג את התוצאה הטובה ביותר עבורך!

Comentários


bottom of page