Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
עבירת איומים

עבירת איומים

עבירת האיומים נועדה להגן על שלוות חייו נפשו וביטחונו של הפרט. ניסיון החיים מלמד כי לעתים, ראשיתה של אלימות פיזית תחילתה באלימות מילולית ובאיומים. לכן, בשנים האחרונות אנו רואים מגמה של החמרה כלפי מי שמבצע עבירת איומים מצד כל גורמי האכיפה.

יחד עם זאת, חשוב לציין כי לא כל התנהגות תוקפנית מילולית תיחשב ל"איום" הגורר עמו ענישה פלילית. מהי עבירת האיומים על פי חוק העונשין? מה נחשב למסר מאיים? מה ההבדל בין איומים לאזהרה? במאמר זה, עורך דין פלילי ברוך גדע מסביר אודות עבירה זו.

עבירת איומים

עבירת איומים מעוגנת בסעיף 192 לחוק העונשין אשר קובע כדלקמן:

"המאיים על אדם בכל דרך שהיא בפגיעה שלא כדין בגופו, בחירותו, בנכסיו, בשמו הטוב או בפרנסתו, שלו או של אדם אחר, בכוונה להפחיד את האדם או להקניטו, דינו – מאסר שלוש שנים".

הנה כי כן, התנהגות מאיימת כוללת מגוון רב של התנהגויות.  כך למשל, האיום יכול להימסר בכתב, בעל פה ואפילו בשפת גוף. כמו כן, מסר מאיים יכול להימסר תוך שימוש באמצעים שונים כגון מכתב, הודעות טקסט וכיוצא באלה.

מה נחשב כמסר מאיים?

על פי פסיקת בתי המשפט, הקביעה אם ביטוי מסוים הוא מאיים תתפרש על פי אמות מידה אובייקטיביות ולא לפי הרגשתו הסובייקטיבית של המאוים. כלומר, בית המשפט בוחן האם קורבן העבירה אמור היה לחוש מאוים מן הסיטואציה כאדם סביר ולא בהתאם לתחושותיו הסובייקטיביות של אותו אדם. לפיכך, ייתכנו מקרים בהם המתלונן יחוש מאוים בשל אימרה מסוימת, אולם בית המשפט יפסוק כי לא מדובר באיום. 

נחקרתי בחשד לביצוע עבירת איומים, אך האיומים לא התממשו, האם בכל זאת ביצעתי עבירה?

בהחלט כן! חשוב להבין כי על מנת שיסודות העבירה יתקיימו, לא נדרשת תוצאה של פגיעה בפועל. די בכך שהתקיים האיום והייתה כוונה מצד המאיים להפחיד את האדם האחר או להקניטו על מנת שיסודות עבירת האיומים תתגבשנה.  

האם מסר מאיים שהושמע בנוגע לאדם מסוים באוזניו של צד שלישי עשוי להוות איום?

בנסיבות מסוימות, אמירה המושמעת באוזני אדם אחד וקיים בה מסר של פגיעה באחר, עשויה להוות איום, אף אם המסר המאיים לא הגיע לאוזניו של האדם האחר.

מתי אמירה תיחשב לאיום ומתי לאזהרה או לעצה?

קו הגבול בין איום לבין אזהרה הוא מטושטש. על מנת לקבוע אם מדובר באיום או אזהרה, בית המשפט בוחן על פי "מבחן השליטה" האם יש למאיים שליטה או השפעה על אפשרות התממשותה של הסכנה בגינה הוא מזהיר. אם למאיים קיימת שליטה או השפעה על התממשותה של האזהרה, אזי יש לראות בו כמאיים ולא רק כמזהיר.

זומנת לחקירה בחשד לביצוע עבירת איומים? הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת איומים?

אם זומנת לחקירה באזהרה בחשד לביצוע עבירת איומים או הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת איומים, עליך לפנות בהקדם לעורך דין פלילי. ביכולתו של עורך דין פלילי מיומן לבחון את חומר הראיות בעין משפטית ולאתר את הקשיים בחומר הראיות. כמו כן, עורך דין פלילי יידע לטעון בפני בית המשפט טענות משכנעות וכן ליישם את מבחני הפסיקה באופן הנכון, במטרה להשיג את התוצאה הטובה ביותר עבורך. משרדנו ממוקם בקריות ומספק ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים ונאשמים בעבירות אלימות בכלל ובעבירת איומים בפרט.

אם זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת איומים, פנה להתייעצות עמנו בטלפון 055-6601981, או השאר פרטים ונחזור אליך תוך זמן קצר.