Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר של ברוך גדע – משרד עורכי דין (להלן: "המשרד"). האתר פועל תחת שם המתחם: https://www.geda-law.co.il (להלן: "האתר"). האתר בבעלותו ותחת ניהולו של עורך דין ברוך גדע (להלן: "בעל האתר"). עם כניסתך לאתר, הנך מסכים ומתחייב לתנאים וההגבלות כפי שיובאו להלן. ככל שאינך מסכים לאמור, נבקשך שלא לבצע שימוש באתר.

 1. האתר משמש את בעליו לצרכי יחסי ציבור וקידום תדמית המשרד ברשת האינטרנט.

 2. בעל האתר משקיע מאמצים רבים בתחזוקתו וניהולו השוטף, בין היתר בכתיבת תכנים מקצועיים, כתבות, מאמרים, מדריכים, ציטוטי פסיקה הניתנים ללא עלות לקהל הגולשים וזאת לצרכי העשרה.

 3. תכני האתר ועיצובו הינם קניינו הרוחני של בעל האתר או צד ג' אשר התיר לבעל האתר לבצע בהם שימוש. כפועל יוצא, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, להקליט, לאחסן במאגר מידע ולשדר בכל אמצעי את תכני האתר כולם או מקצתם, בין אם לשימוש פרטי ובין אם לשימוש מסחרי בלא קבלת אישור מפורש מראש ובכתב מבעל האתר.

 4. בעל האתר עושה כמיטב יכולתו על מנת שהתכנים המובאים באתר יהיו מדויקים ואמינים. על אף האמור, התכנים המובאים באתר נכונים למועד כתיבתם ועשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לחוק ו/או הפסיקה. על כן, אין להסתמך על התכנים המובאים באתר מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום הפלילי בטרם נקיטת כל פעולה ו/או קבלת החלטה בין אם משפטית או אחרת.

 5. בעל האתר ו/או מי מטעמו מסיר כל אחריות משפטית ו/או כל אחריות אחרת ומכל סוג, בגין כל נזק מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש ו/או לחליפיו, אפוטרופוסיו, או יורשיו עקב השימוש באתר או בתכניו.

 6. בעל האתר שומר לעצמו הזכות לערוך ו/או לשנות בכל מועד את תכני האתר וללא הודעה מוקדמת.

 7. אתרים חיצוניים המקשרים לאתר לא נבדקו על ידי בעל האתר ועל כן, בעל האתר אינו אחראי על כל נזק שיגרם עקב כניסה לאתר באמצעות אתרים מקשרים.

 8. בעל האתר אינו משתף פרטים אישיים ספציפיים אודות גולשי האתר למעט במקרים הבאים: א. בעל האתר זקוק לעשות כן לצורך הליך משפטי ו/או במסגרת סכסוך משפטי. ב. ניתן צו שיפוטי המורה לבעל האתר למסור מידע אודות משתמש האתר. ג. במצב בו גולש האתר הפר את תנאי השימוש ומדיניות האתר.

 9. בעל האתר אינו סוחר, שוכר או מוכר מידע אודות משתמשי האתר בעבור צד ג'.  

 10. האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לשם תפעולו המהיר. באפשרות הגולש לנקות את העוגיות מן הדפדפן או להגדירו שלא לבצע שימוש בקבצים אלה.

 11. בעל האתר מפעיל מערכות אבטחה מתקדמות ופועל על מנת לשמור על אבטחת המידע ופרטיות גולשי האתר. חרף זאת, אין ודאות חד משמעית שבאתר לא קיימות פרצות אבטחה. על כן, בעל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף בגין נזק שארע עקב כשל במערכות האתר והגולש מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או טענה נגד בעל האתר עקב נזק שייגרם לו בשל כך.

 12. סמכות השיפוט הבלעדית בגין כל תביעה נגד בעלי האתר תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה בלבד.  כל הסדר אשר יחול על סכסוך משפטי יוסדר על ידי חוקי מדינת ישראל.

 13. בכל שאלה הנוגעת לתנאי השימוש באתר, ניתן לפנות לבעל האתר באמצעי התקשורת הבאים: 077-4633285 או 055-6601981. מייל: office@geda-law.co.il.

 14. בעל האתר שומר לעצמו הזכות לשנות את תנאי השימוש המפורטים לעיל בלא הודעה מוקדמת. כל שינוי כאמור יצוין בתחתית העמוד.

 15. מועד עדכון אחרון: 6.4.2022.

 

bottom of page