Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

עבירות אלימות

עבירות אלימות
compress bg (1).webp
עורך דין ברוך גדע
055-660-1981
ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ
עורך דין פלילי ברוך גדע
לייעוץ התקשרו 055-660-1981 או השאירו פרטים:

עבירות אלימות נחשבות מזה שנים רבות כ"רעה חולה" בחברה הישראלית. חדשות לבקרים אנו שומעים על ריבוי מקרי האלימות, בין אם מדובר באלימות באירועי ספורט, במוסדות החינוך, אלימות בין נהגים, במועדונים ובמקומות הבילוי השונים. האלימות נמצאת בכל אתר ואתר. 

נוכח הערכים החברתיים הראשונים במעלה של שלמות הגוף וביטחון הציבור, הן המחוקק והן בתי המשפט רואים בחומרה רבה חשודים ונאשמים בעבירות אלימות. 

בשורות הבאות, עורך דין פלילי ברוך גדע מסביר אודות עבירות האלימות הנפוצות בחוק.

עבירות האלימות הנפוצות 

בספר החוקים הישראלי קיימת קשת רחבה של עבירות אלימות. למשל: תקיפה סתם, תקיפה הגורמת חבלה של ממש, חבלה חמורה, תקיפה בנסיבות מחמירות, פציעה, חבלה בכוונה מחמירה, חבלה רשלנית, תגרה במקום ציבורי ועוד.

מהי תקיפה?

סעיף 378 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977 מגדיר תקיפה כך: 
"המכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית - הרי זו תקיפה; ולענין זה, הפעלת כוח - לרבות הפעלת חום, אור, חשמל, גאז, ריח או כל דבר או חומר אחר, אם הפעילו אותם במידה שיש בה כדי לגרום נזק או אי נוחות".

למעשה, כל נגיעה של אדם בחברו, ולו הקלה ביותר (דחיפה, יריקה, הזזה וכו') עונה על ההגדרה של תקיפה. 

תקיפה סתם 

עבירת תקיפה סתם קבועה בסעיף 379 לחוק העונשין כך: 
"התוקף שלא כדין את חברו, דינו - מאסר שנתיים, והוא אם לא נקבע בחוק זה עונש אחר לעבירה זו מחמת נסיבותיה".

עבירה זו נחשבת לקלה ביותר ביחס לעבירות התקיפה והיא מסווגת כעבירת התנהגות ולא עבירת תוצאה. כפועל יוצא, אין הכרח שבעקבות התקיפה לקורבן העבירה תיגרם חבלה, נזק או מכאוב כתנאי לגיבושה של עבירה זו. 

תקיפה סתם בנסיבות מחמירות

  • אם העבירה בוצעה על ידי שניים או יותר אזי העונש המרבי לצד העבירה הנו ארבע שנות מאסר.

תקיפה הגורמת חבלה ממשית 

עבירה זו קבועה בסעיף 380 לחוק העונשין כך: 
"התוקף חברו וגורם לו בכך חבלה של ממש, דינו - מאסר שלוש שנים".

בשונה מעבירת תקיפה סתם שכאמור מסווגת כעבירת התנהגות, עבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש דורשת התרחשותה של תוצאה בדמות חבלה של ממש כתנאי לגיבוש העבירה.  
סעיף 34כד לחוק העונשין מגדיר חבלה כך:

"מכאוב, מחלה או ליקוי גופניים, בין קבועים ובין עוברים".

על פי הפסיקה, המבחן לקיומה של חבלה של ממש היא תוצאה הנראית לעין, למשל דם, חבורה, המטומה, אדמומיות וכיוצא באלה. עם זאת, חשוב להדגיש כי פגיעות קלות במיוחד לא יוכרו באופן אוטומטי כחבלה של ממש. 

תקיפה הגורמת חבלה ממשית בנסיבות מחמירות

  • אם העבירה בוצעה על ידי שניים או יותר אזי העונש המרבי לצד העבירה הנו שש שנות מאסר.

פציעה

עבירה זו קבועה בסעיף 334 לחוק העונשין כך: 
"הפוצע חברו שלא כדין, דינו – מאסר שלוש שנים".

כמו כן, חוק העונשין מגדיר מהו פצע כך: "חתך או דקירה המבתרים או בוקעים כל קרום חיצוני של הגוף, ולענין זה קרום חיצוני הוא כל קרום שאפשר לנגוע בו בלי לבתר או לבקוע כל קרום".
עבירה הפציעה דורשת התרחשותה של תוצאה בדמות חתך חיצוני כתנאי לגיבוש יסודות העבירה. 

פציעה בנסיבות מחמירות 

  • אם עבירת הפציעה בוצעה תוך שימוש בנשק חם או קר או נעברה על ידי שניים או יותר אזי העונש המרבי הקבוע לצד עבירה זו הנו שש שנות מאסר. 

  • אם העבירה בוצעה כלפי בן משפחה  (לרבות בני זוג לשעבר וידועים בציבור) אזי העונש המרבי הקבוע לצד עבירה זו הנו עד שש שנות מאסר. 

  • לחץ כאן לקריאה נוספת אודות עבירת פציעה

חבלה חמורה

עבירה זו קבועה בסעיף 333 לחוק העונשין כך: 
"החובל בחברו חבלה חמורה שלא כדין, דינו – מאסר שבע שנים". 
בדומה לעבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש, גם עבירה זו דורשת התרחשותה של תוצאה. אלא שבעבירה זו, התוצאה הנדרשת כתנאי לגיבוש יסודות העבירה הינה קיומה של חבלה חמורה. 
חבלה חמורה מוגדרת בסעיף 34כד לחוק העונשין כך: "חבלה העולה כדי חבלה מסוכנת, או הפוגעת או עלולה לפגוע קשות או לתמיד בבריאות הנחבל או בנוחותו, או המגיעה כדי מום קבע או כדי פגיעת קבע או פגיעה קשה באחד האיברים, הקרומים או החושים החיצוניים או הפנימיים". על פי הפסיקה, חבלה חמורה היא חבלה שגרמה לקורבן העבירה מום או נכות באחד מאיבריו, בהסתמך על חוות הדעת הרפואית בתיק. למשל: שברים בגולגולת, שברים בשיניים, שבר בארובת העין, כוויות בגוף, קרעים באיברים פנימיים ועוד. 

חבלה חמורה בנסיבות מחמירות

  • אם העבירה בוצעה תוך שימוש בנשק חם או קר או כשהעבירה בוצעה על ידי שניים או יותר שחברו יחד לביצוע העבירה אזי העונש המרבי הנו ארבע עשרה שנות מאסר. 

  • אם העבירה בוצעה כלפי בן משפחה אזי העונש המרבי הקבוע לצד עבירה זו הנו עד עשר שנות מאסר. 

זומנת לחקירה בחשד לביצוע עבירת אלימות? הוגש נגדך כתב אישום בקשר לעבירת אלימות? 

יש ליצור קשר עם עורך דין פלילי ללא דיחוי. ייעוץ והכנה לחקירה במשטרה עשוי לשנות את תוצאת ההליך בצורה משמעותית. כמו כן, עורך דין פלילי בעל ניסיון ידע להסביר לך מהן הזכויות שלך במהלך החקירה ואף עשוי להביא לסגירת התיק כנגדך. 
אם כבר הוגש נגדך
כתב אישום, פנה לעורך דין פלילי לייעוץ משפטי על מנת לבחון מהי האסטרטגיה המשפטית הנכונה ביותר בה יש לפעול בתיק. 
זכור! עבירות אלימות הן עבירות חמורות המקימות חזקת מסוכנות ובמקרים רבים מוגשת בקשה
למעצר עד תום ההליכים. משרדנו מייצג חשודים ונאשמים בכל סוגי עבירות האלימות: עבירת תקיפה סתם, תקיפה הגורמת חבלה של ממש, פציעה, תגרה, חבלה בכוונה מחמירה, עבירות אלימות במשפחה וכיוצא באלה. 
אם זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת אלימות, פנה להתייעצות עמנו בטלפון 
055-6601981, או השאר פרטים ונחזור אליך תוך זמן קצר. 

bottom of page