Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

כתב אישום

כתב אישום
compress bg (1).webp
עורך דין ברוך גדע
055-660-1981
ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ
עורך דין פלילי ברוך גדע
לייעוץ התקשרו 055-660-1981 או השאירו פרטים:

כתב אישום הנו כתב טענות הפותח את ההליך הפלילי. להגשת כתב האישום ישנן השפעות הרות גורל כלפי הנאשם והסובבים אותו, לרבות מכריו ובני משפחתו. מרגע הגשת כתב האישום הופך האדם מ"חשוד" בביצוע העבירה ל"נאשם". כלומר - המדינה סבורה ברמת הסתברות גבוהה כי ישנן מספיק ראיות המצביעות על כך שהנאשם ביצע את העבירה. בשורות הבאות, עורך דין ברוך גדע מסביר מהו תוכנו של כתב האישום, מה קורה על ציר הזמן בהליך הפלילי לאחר הגשת כתב האישום, וכיצד יש לפעול אם הוגש נגדך כתב אישום.

כתב אישום - הפרטים הכלולים בו

כתב אישום יכיל את הפרטים הבאים:

 1. שם בית המשפט שאליו הוא מוגש.

 2. ציון מדינת ישראל כמאשימה או את שמו של הקובל וכתובתו.

 3. שם הנאשם וכתובתו, ככל שמדובר בנאשם קטין על המדינה לציין זאת בכתב האישום יחד עם תאריך הלידה ופרטיו המלאים של הוריו או אפוטרופוסיו של הקטין.

 4. העובדות המהוות את העבירה.

 5. סעיפי החיקוק המיוחסים לנאשם.

 6. שמות עדי התביעה.

 7. במקרים בהם הנאשם זכאי שימונה לו סניגור ציבורי, על המדינה לציין פרט זה.

 8. במקרים בהם המדינה סבורה שככל שהנאשם יורשע, תבקש להטיל עליו מאסר בפועל, תציין המדינה פרט זה.

תשובת הנאשם לכתב האישום

לאחר הגשת כתב האישום יוזמן הנאשם לדיון הקראה. דיון ההקראה מהווה את "יריית הפתיחה" במשפט הפלילי. בעבר, בתי המשפט היו מקריאים את כתב האישום באזני הנאשם אולם כיום, בתי המשפט כמעט ולא עושים כן, אלא מוודאים עם סניגורו של הנאשם אם הוסברו לאחרון עובדות כתב האישום ככתבם וכלשונם, זאת על מנת שלא יווצר מצב בו הנאשם לא ידע במה הוא מואשם. במסגרת דיון ההקראה, ימסור הנאשם את תשובתו לכתב האישום. תשובת הנאשם לכתב האישום היא חשובה ביותר. במסגרת תגובתו של הנאשם לכתב האישום, הנאשם רשאי להשיב באילו חלקים המפורטים בכתב האישום הוא מודה, באילו הוא כופר ואם יש צורך להסב את תשומת לב בית המשפט לעובדות ונסיבות אחרות אשר אינן פורטו בכתב האישום. כמו כן, במסגרת דיון ההקראה רשאי הנאשם לטעון טענות מקדמיות.

טענות מקדמיות בהליך פלילי

טענות מקדמיות הן טענות שעשויות להוביל לביטולו של כתב האישום. בניגוד לדעה הרווחת, אין הכרח לטעון טענה מקדמית עם תחילת המשפט, אולם ישנן טענות שככל שלא יועלו בתחילת המשפט, כמו חוסר סמכות מקומית ופגם בכתב אישום - אזי ניתן יהיה להעלותן בהמשך ההליך רק באישור בית המשפט.

דוגמאות לטענות מקדמיות בהליך הפלילי

 1. חוסר סמכות מקומית - כתב האישום הוגש באזור שאין לו סמכות לדון בעניין. לא אחת נקבע כי אין לייחס משמעות לשאלת הסמכות המקומית, מכיוון שהמרחקים בין הערים בארץ ובין מחוזות השיפוט אינם גדולים.

 2. חוסר סמכות עניינית - כתב האישום הוגש לבית המשפט שאינו מוסמך לדון בתיק מבחינה עניינית, שלום או מחוזי.

 3. התיישנות - לכל עבירה המנויה בחוק יש תקופת זמן שבמסגרתה ניתן להעמיד לדין. אם כתב האישום הוגש לאחר שחלפה תקופת ההתיישנות, אזי יש לטעון טענה זאת על מנת להביא לביטולו של כתב האישום.

 4. הגנה מן הצדק  - זו הטענה הנפוצה ביותר. טענת הגנה מן הצדק קשורה להתנהלות הרשות בכל הנוגע לחקירת המקרה והעמדתו לדין של הנאשם. במסגרת סעיף זה, הוכרו טענות כמו אכיפה בררנית, מחדלי חקירה, אפלה ושוני מגדרי בין נאשמים, היעדר מדיניות קבועה באשר העמדה לדין, חריגה מהנחיות היועמ"ש ועוד.

ככל שנטענה טענה מקדמית, אזי בית המשפט יתן לתובע הזדמנות להשיב עליה. בית המשפט רשאי להחליט בטענה אף מבלי לשמוע את תגובתו של התובע ואף ליתן החלטה לאלתר. בניגוד לדעה הרווחת, קבלת טענה מקדמית לא עשויה להוביל לזיכויו של הנאשם, אלא לביטולו של כתב האישום, תיקונו או העברת הדיון לבית המשפט המוסמך.

כתב אישום - מה קורה לאחר דיון ההקראה?

ככל שהנאשם יכפור בעובדות כתב האישום, בית המשפט יקבע מועדים לדיוני הוכחות אשר במסגרתם ישמעו הראיות בתיק. בדיוני ההוכחות, התביעה תזמן את עדי התביעה ותציג את ראיותיה על מנת להוכיח מעל לכל ספק סביר כי הנאשם ביצע אשר יוחס לו בכתב האישום. בטרם תביא התביעה את ראיותיה, רשאית היא להקדים להם דברי פתיחה.

הוגש נגדך כתב אישום?  

פנה לעורך דין פלילי מומחה לייעוץ משפטי על מנת לבחון מהי האסטרטגיה המשפטית הנכונה ביותר בה יש לפעול בתיק.

זכור! ההליך הפלילי אינו עניין של מה בכך. להגשת כתב אישום עלולות להיות השלכות מרחיקות לכת עבורך ועבור הסובבים אותך. משרדנו מספק ייעוץ וייצוג לנאשמים בפלילים במגוון עבירות ובדרגות חומרה שונות.

אם הוגש נגדך כתב אישום פנה להתייעצות עמנו בטלפון 055-6601981, או השאר פרטים ונחזור אליך תוך זמן קצר.

bottom of page