Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
compress bg (1).webp
עורך דין ברוך גדע
055-660-1981
ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ
עורך דין פלילי ברוך גדע
לייעוץ התקשרו 055-660-1981 או השאירו פרטים:
-אודות הכותב-
עורך דין ברוך גדע

עו"ד ברוך גדע, מייסד המשרד, בוגר תואר ראשון במשפטים, יוצא פרקליטות מחוז חיפה ומומחה בייעוץ, ליווי וייצוג חשודים ונאשמים בהליכים פליליים. 

לקריאה נוספת

-לקוחות ממליצים-

התחייבות להימנע מעבירה


התחייבות להימנע מעבירה
התחייבות להימנע מעבירה

במסגרת גזר הדין, בית המשפט רשאי לגזור עונשים מסוגים שונים, כגון: עונש מאסר, קנס, פיצוי, עבודות שירות, מאסר על תנאי ועוד. בכתבה הבאה, בחרנו לפרט אודות אחד מרכיבי הענישה הפחות נפוצים בקרב הציבור, אשר נקרא התחייבות להימנע מביצוע עבירה. בהתאם לסעיף 72 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977, בית המשפט רשאי להשית על הנאשם להתחייב שלא לבצע עבירה פלילית בתוך פרק זמן מסוים ואם אותו נאשם יפר את התנאי, אזי עליו יהיה לשלם את סכום כסף עליו התחייב. במילים אחרות: התחייבות להימנע מביצוע עבירה הינה מעין קנס על תנאי, אשר מטרתו להרתיע את הנאשם מלשוב ולבצע את העבירה.


התחייבות להימנע מביצוע עבירה – מה קבוע בחוק?

בית המשפט רשאי לצוות על נאשם להימנע מביצוע עבירה מכוח סעיף 72 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977. להלן לשון החוק:

"(א) בית משפט שהרשיע אדם רשאי, נוסף על העונש שהטיל, לצוות שהנידון ייתן התחייבות להימנע מעבירה בתוך תקופה שיקבע בית המשפט ושלא תעלה על שלוש שנים.
(ב) קבע בית המשפט שנאשם ביצע עבירה אך לא הרשיעו, רשאי הוא לצוות כי הנאשם ייתן התחייבות להימנע מעבירה בתוך תקופה שיקבע בית המשפט ושלא תעלה על שנה אחת.
(ג) התחייבות כאמור בסעיף זה תהיה בסכום שלא יעלה על סכום הקנס שמותר להטיל בשל העבירה שבה הורשע הנידון או שנקבע שביצע אותה, לפי העניין, ותהיה בערבים או בלי ערבים, הכל כפי שיצווה בית המשפט".

התחייבות להימנע מעבירה – באיזה סכומים מדובר?

בית המשפט רשאי להשית על הנאשם התחייבות להימנע מביצוע עבירה בהתאם לסכום הקנס שניתן להטיל בגין אותה עבירה שבה הורשע הנאשם. למשל:

  1. אם הנאשם הורשע בעבירה שהעונש הקבוע בצדה עד שישה חודשי מאסר – אזי בית המשפט רשאי לצוות על הנאשם להתחייב בסכום כספי של עד 14,400 ₪.

  2. אם הנאשם הורשע בעבירה שהעונש הקבוע בצדה למעלה מששה חודשי מאסר ועד שנה – אזי בית המשפט רשאי לצוות על הנאשם להתחייב בסכום כספי של 29,200 ₪.

  3. אם הנאשם הורשע בעבירה שהעונש הקבוע בצדה למעלה משנת מאסר ועד שלוש שנות מאסר – אזי בית המשפט רשאי לצוות על הנאשם להתחייב בסכום כספי של עד 75,300 ₪.

  4. אם הנאשם הורשע בעבירה שהעונש הקבוע בצדה למעלה משלוש שנות מאסר– אזי בית המשפט רשאי לצוות על הנאשם להתחייב בסכום כספי של עד 226,000 ₪.


לכמה זמן בית המשפט רשאי להטיל התחייבות כספית להימנע מעבירה?

בדומה לעונש מאסר על תנאי, גם רכיב ענישה זה של התחייבות להימנע מביצוע עבירה מוגבל בזמן:

  • אם בית המשפט הרשיע את הנאשם – תקופת ההתחייבות המרבית הינה עד שלוש שנים.

  • אם בית המשפט קבע שהנאשם ביצע את העבירה אולם לא הרשיעו – התקופה המרבית הינה שנה אחת.


התחייבות כספית להימנע מביצוע עבירה כרכיב ענישה וכעונש עיקרי

לרוב, התחייבות כספית להימנע מביצוע עבירה אינה מהווה כרכיב ענישה עיקרי, אלא כרכיב ענישה נוסף. אחת הסיבות לכך, היא מכיוון שבהתאם לחוק, לא ניתן להטיל על נאשם שהורשע התחייבות כספית כעונש יחיד. לעומת זאת, אם ההליך בבית המשפט הסתיים באי הרשעה, אזי בסמכותו של בית המשפט לגזור על הנאשם התחייבות כספית כעונש יחיד.הפעלת סכום ההתחייבות – מתי?

כפי שצוין, התחייבות להימנע מביצוע עבירה, מהווה למעשה "קנס על תנאי". משכך, הפעלת ההתחייבות תתקיים אם הנאשם הורשע בעבירה נוספת שהתחייב להימנע ממנה, וזאת בניגוד למאסר על תנאי אשר בנסיבות מסוימות בית המשפט רשאי להאריכו.מה קורה אם סכום ההתחייבות לא שולם?

אם בית המשפט הורה כי על הנאשם לשלם את הסכום אותו התחייב והנאשם לא שילם את הסכום, אזי סכום ההתחייבות הופך לקנס, על כל המשתמע מכך. יתרה מכך, במקרים של אי הרשעה, אם הנאשם יורשע בעבירה נוספת ובית המשפט יורה כי עליו לשלם את סכום ההתחייבות עליו התחייב וזה לא שולם – אזי בית המשפט רשאי להטיל על הנאשם עונש מאסר.התייעצות עם עורך דין פלילי בנוגע לענישה פלילית או התחייבות להימנע מעבירה

יש לכם שאלה הקשורה לענישה בתחום הפלילי? זקוקים לייעוץ משפטי מעורך דין פלילי בעניין התחייבות להימנע מביצוע עבירה?

משרדנו זמין עבורכם 24 שעות ביממה, שישה ימים בשבוע (לא בשבת). פנו להתייעצות עמנו בטלפון 055-6601981, או השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך זמן קצר.

Komentarai


bottom of page