Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

הסדר מותנה במשפט הפלילי

הסדר מותנה במשפט הפלילי

הסדר מותנה הוא הסכם משפטי שנחתם בין התביעה (הפרקליטות או חטיבת התביעות במשטרה) לבין מי שנחקר בחשד לביצוע עבירה פלילית. תנאי ראשון לעריכת הסדר מותנה, הוא שהחשוד מתחייב להודות במיוחס לו ולקיים את התנאים שנקבעו בהסדר. מנגד, מתחייבת המדינה שאם יעמוד החשוד בתנאים שנקבעו בהסדר, הרי שלא יוגש נגד החשוד כתב אישום בגין אותה עבירה והתיק הפלילי בעניינו ייסגר בעילה של "נסגר בהסדר מותנה".

חתימה על הסדר מותנה תוצע לחשוד כאשר התביעה סבורה כי נאספו במסגרת די ראיות המאפשרות הגשת כתב האישום לבית המשפט וכי קיים עניין ציבורי בהעמדתו של החשוד לדין אך למרות אלה, בוחרת התביעה שלא להגיש כתב אישום אלא לסגור את התיק בהסדר מותנה.

למעשה, במקום הגשת כתב אישום וניהול הליך פלילי הצפוי לפגוע בעתידו של החשוד ולהותיר כתם על שמו, התיק נסגר ללא הרשעה. לצד היתרונות הרבים שהליך זה מקנה לחשוד, גם לרשויות התביעה יש אינטרס רב בסגירת התיק בהסדר מותנה, שכן, אופיו של ההליך מאפשר לרשויות התביעה לטפל בתיקים בצורה יעילה ומהירה אשר מפחיתה את העומס הן מהפרקליטות והן מבתי המשפט. 

compress bg (1).webp
עורך דין ברוך גדע
055-660-1981
ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ
עורך דין פלילי ברוך גדע
לייעוץ התקשרו 055-660-1981 או השאירו פרטים:

התנאים לעריכת הסדר מותנה

על מנת לערוך הסדר מותנה על החשוד לעמוד במספר תנאים מקדימים :

  1. החשוד נעדר עבר פלילי (הרשעה בבית משפט) בחמשת השנים שקדמו לביצוע העבירה.

  2. לחשוד אין תיקים פלילים פתוחים, חקירות או משפטים הממתינים להכרעה שאינם חלק מההסדר.

  3. לא נערך עם החשוד הסדר מותנה בחמשת השנים שקדמו לביצוע העבירה.

  4. לדעת התביעה העונש המתאים לחשוד אינו כולל מאסר בפועל או בדרך של עבודות שירות.

  5. קיומן של ראיות בתיק המספיקות לצורך הגשת כתב אישום.

 

הנה כי כן, לא לכל חשוד קמה הזכות להסדר מותנה. כאשר החשוד אינו עומד באחד מהתנאים הללו, בידי התביעה שיקול הדעת האם להגיש נגד החשוד כתב אישום לבית המשפט בגין אותה העבירה. לעומת זאת, אם לתביעה אין די ראיות לצורך הגשת כתב אישום או אם תובע סבור כי במקרה זה אין עניין ציבורי בהעמדת החשוד לדין הרי שבידי התביעה האפשרות להורות על סגירת התיק באחת משתי עילות הסגירה האחרות – "חוסר בראיות" או "נסיבות העניין אינן מצדיקות העמדה לדין".

האם בכל עבירה ניתן לערוך הסדר מותנה?

לא. עריכת הסדר מותנה חל על עבירות קלות או על עבירות שנעברו בנסיבות קלות. החוק מאפשר לערוך הסדר מותנה בעבירות מסוג חטא (עבירות שהעונש הקבוע לצדן הוא עד 3 חודשי מאסר) או בעבירות מסוג עוון (עבירות שהעונש הקבוע לצדן אינו עולה על שלוש שנות מאסר). החוק קובע כי ניתן לערוך הסדר מותנה גם בעבירות מסוג פשע (עבירות שהעונש הקבוע לצדן עולה על שלוש שנות מאסר) המנויות בחוק, אולם נכון לכתיבת שורות אלו טרם פורסמה רשימת עבירות הפשע בהן ניתן לערוך הסדר מותנה. 

דוגמאות לעבירות בהן ניתן לערוך הסדר מותנה:

אין מדובר ברשימה ממצה.

מהם התנאים שניתן לכלול במסגרת הסדר מותנה?

במסגרת עריכת הסדר מותנה, רשאית התביעה להטיל על החשוד את התנאים הבאים:

  • תשלום קנס לאוצר המדינה עד לסכום של 29,200 ש"ח.

  • תשלום פיצוי לנפגע עבירה, עד לסכום של 29,200 ש"ח.

  • התחייבות מצד החשוד להימנע מביצוע עבירה במהלך תקופה שלא תעלה על שנה אחת.

  • עמידה בתנאי תכנית טיפול ושיקום שיקבע קצין מבחן, לרבות ביצוע עבודות שירות לתועלת הציבור והימצאות בפיקוח קצין מבחן.

  • התחייבות מצד החשוד לתיקון הנזק שנגרם עקב ביצוע העבירה או למניע ביצוע העבירה, כגון: מכתב התנצלות לנפגע, השבת חפץ לנפגע, התחייבות שלא להיכנס למקום או לא להיות בקשר עם אדם, התפטרות, פסילת רישיון נהיגה, הפקדת כלי ירי, הסכמה להשמדת חפץ או לחילוטו, הסכמה להריסת מבנה שנבנה בלא היתר או לאי שימוש בו, הסכמה להודות בהליך משמעתי, לרבות הסכמה לעונש מסוים בהליך זה, פינוי שטח ציבורי ועוד.

משמעות הסירוב להסדר מותנה או אי קיום תנאיו

חשוד רשאי לסרב להצעת התביעה לעריכת ההסדר, אך במקרים אלו יוגש נגדו כתב האישום. כמו כן, אם לאחר חתימת ההסדר החשוד לא ימלא אחר כל תנאיו ככתבם וכלשונם, יועבר התיק לתביעה לניהול הליך פלילי בבית המשפט על דרך הגשת כתב אישום.

דוגמה להסדר מותנה שנחתם עם לקוחת המשרד

נגד לקוחת המשרד, צעירה נורמטיבית ונעדרת עבר פלילי, הוגש כתב אישום אשר ייחס לה תקיפת עובדי ציבור. לאחר משא ומתן ממושך, המאשימה חזרה בה מכתב האישום והתיק הסתיים בהסדר מותנה, תוך תשלום קנס מזערי. 

חזרה מאישום והודעה על הסדר מותנה

מדוע חשוב להיוועץ עם עורך דין פלילי בטרם ההסכמה לעריכת הסדר מותנה?

הצעה להסדר מותנה על ידי התביעה היא אינה סוף פסוק ולכן חשוב כי עורך דין פלילי יבחן את חומר הראיות בתיק בטרם ההסכמה להסדר או לתנאיו. במקרים מסוימים, ניתן לשכנע את התביעה לסגור את התיק בעילת סגירה אחרת כגון "חוסר בראיות", "חוסר עניין לציבור" או אפילו מ"חוסר אשמה". כמו כן, ישנם מקרים בהם ניתן להגיע להסדר מותנה עם התביעה, אף לאחר הגשת כתב אישום, בהתאם לנסיבות המקרה. 

אם קיבלת הצעה להסדר מותנה או הוגש נגדך כתב אישום פנה להתייעצות עמנו בטלפון 055-6601981, או השאר פרטים ונחזור אליך תוך זמן קצר. 

משרדנו מתחייב להקצות את כלל המשאבים העומדים לרשותו, על מנת להעניק לך את השירות המשפטי הטוב ביותר!

bottom of page